តម្លៃប្រេងបានធ្លាក់ចុះជិត 1% បន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកផលិតប្រេង OPEC+ បានពន្យារពេលកិច្ចប្រជុំ ស្តីពីការកាត់បន្ថយផលិតកម្មភ្លាមៗ

តម្លៃប្រេងបានធ្លាក់ចុះជិត 1% កាលពីថ្ងៃពុធ ខណៈក្រុមអ្នកផលិតប្រេង OPEC+ បានពន្យារពេលកិច្ចប្រជុំស្តីពីការកាត់បន្ថយផលិតកម្មភ្លាមៗ ដោយមិនបានគ្រោងទុកជាមុន បណ្តាលឲ្យគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងមានភាពស្រពិចស្រពិលជុំវិញការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឆៅពិភពលោក។

# ប្រភព Reuters  News
# សម្រួលដោយ លឹម ហួយ