ឥណ្ឌូនេស៊ីប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិជនភៀសខ្លួនរ៉ូហ៊ីងយ៉ានៅក្នុងប្រទេសសារជាថ្មី

ឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិជនភៀសខ្លួនសារជាថ្មី ក្រោយពីជនភៀសខ្លួនរ៉ូហ៊ីងយ៉ាជិត៦០០នាក់ ភៀសខ្លួនតាមទូកទៅដល់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះ៕ ប្រភព៖ Al Jazeera

ប្រែសម្រួលដោយ ឌឿង សាវតា