ធនាគារកណ្តាលរបស់ចិន បានបង្កើនការដាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់បន្ថែមទៀត ដើម្បីទប់ទល់នឹងអត្រាការប្រាក់កុំឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរ

នៅថ្ងៃពុធនេះ ធនាគារកណ្តាលរបស់ចិន បានបង្កើនការដាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់បន្ថែមទៀត ដើម្បីទប់ទល់នឹងអត្រាការប្រាក់កុំឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរ លើគោលការណ៍ប្រាក់កម្ចីដែលទើប នឹងនរ និងដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការទីផ្សារ ខណៈអ្នកវិនិយោគជឿជាក់ថា ភាពចុះខ្សោយរបស់ប្រាក់យន់ចិន បានរារាំងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ធនាគារកណ្តាល ដែលមានផែនការចង់ទម្លាក់អត្រាការប្រាក់ឲ្យនៅទាប ហើយពួកគេ នៅតែមានព្រួយបារម្ភថាការងើបឡើងវិញ នូវសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសមហាចអំណាចធំទីពីររបស់ពិភពលោកមួយ នៅតែមានភាពមិនច្បាប់លាស់ និងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនមានចំណាត់ការច្បាស់លាស់ជាងនេះទៀត។

# ប្រភព Reuters  News
# សម្រួលដោយ លឹម ហួយ