សភាតំណាងរាស្រ្តសហរដ្ឋអាម៉េរិក បានអនុម័តច្បាប់សម្រាប់ទូតទាត់លើប័នចំណាយបណ្តោះអាសន្នរបស់រដ្ឋាភិបាល

សភាតំណាងរាស្រ្តសហរដ្ឋអាម៉េរិក កាលពីថ្ងៃអង្គារបានអនុម័តច្បាប់សម្រាប់ទូតទាត់លើប័នចំណាយបណ្តោះអាសន្ន ដើម្បីបញ្ជៀសការបិទរដ្ឋាភិបាល ក្រោយទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងទូលំទូលាយ ពីសមាជិក សភាខាងគណបក្សទាំងពីរ។

# ប្រភព Reuters  News
# សម្រួលដោយ លឹម ហួយ