អបអរសាទរ ទិវាទេសចរណ៍ពិភពលោក

អបអរសាទរ ទិវាទេសចរណ៍ពិភពលោក 

ក្រោមប្រធានបទ “ ទេសចរណ៍ និងការវិនិយោគបៃតង” 

២៧ កញ្ញា ២០២៣